Міністерство освіти і науки України. Про випуск студентів, які успішно склали державну атестацію з освітньо-кваліфікаційного рівня

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАКАЗ № ______

м. Київ «___»___________ 20___ р.

Про випуск студентів, які успішно склали державну атестацію з
освітньо-кваліфікаційного рівня _____________________

(назва ОКР)

у 20___/ 20___ навчальному році

На підставі рішень державних екзаменаційних комісій державної атестації випускників університету освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________

(назва ОКР)

НАКАЗУЮ:

5. Вважати студентів (додатки №№ _____) такими, які закінчили Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

6. Видати зазначеним студентам дипломи (дипломи з відзнакою) про отримання повної (базової) вищої освіти за відповідною спеціальністю (напрямом) та здобуття кваліфікації.

7. Директорам інститутів, деканам факультетів забезпечити видачу зазначеним студентам дипломи із додатками до них.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________.

(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Ректор М.З. Згуровський


Додаток № ____

до наказу №_____ від __.__.20__ р.

Фізико-математичний факультет

(повна назва факультету (інституту)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові № прото-колу ДЕК Диплом (диплом з відзнакою) № диплому Кваліфікація
6.040201 «Математика»
(код і назва напряму підготовки або спеціальності)
Навчальна група____________ (шифр)
Навчальна група____________ (шифр)
6.040203 «Фізика»
(код і назва напряму підготовки або спеціальності)
Навчальна група____________ (шифр)

Директор інституту

(декан факультету) ______________ __________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5А

Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) (форма Н-7.03)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
(ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ) № ____

від «____»______________20 __ року

Керівникові_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

_________________________________________________________________

На підставі статей 216, 217 КЗпП України та статті15 Закону України «Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку для підготовки і захисту дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) студенту (-ці) вечірньої/заочної форми навчання _____ курсу інституту, факультету
_________________________________________________________________

(назва інституту/факультету)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові студента)

терміном з «___»____________ 20__ року по «___»____________ 20__ року
як такому, що виконує навчальний план.

М.П. Директор інституту

(декан факультету) _______________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5Б

Довідка-виклик для складання державних екзаменів (форма Н-7.09)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ № ____

від «____»______________20 __ року

Керівнику_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)__________________________________________________________________________

На підставі ст. 215-220 КЗпП України та ст. 15 Закону України «Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку студенту заочної / вечірньої / дистанційної / екстернату (потрібне підкреслити) форми навчання ___ курсу інституту (факультету)
__________________________________________________________________________

(назва інституту/факультету)

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові студента)

для складання державних екзаменів на ____ днів, строком з «___»_________ 20__ року по «___»_________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

М.П. Директор інституту

(декан факультету) _______________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________________________________________________________________________________________________

ЛІНІЯ ВІДРИВУ

__________________________________________________________________________________________________


4784873768798482.html
4784912051558492.html
    PR.RU™